Ava teenused Energiamajandus

Ermeesia OÜ meeskond pakub turul ainulaadset terviklikku energiamajanduse teenust, millega haldame ja hooldame Teie hoone tehnosüsteeme efektiivselt ja vastutustundlikult. Oleme saavutanud klientide suure lugupidamise ja poolehoiu kvaliteetse tehnosüsteemide haldus- ja hooldusteenuse pakkujana.

Kuna inimesed veedavad kuni 90% elust siseruumides, tuleb hea sisekliima tagamisele pöörata kõrgendatud tähelepanu. Hea sisekliima vähendab töötajate haiguspäevi, tagab mugavustunde ja tööviljakuse.

Sisekliima määravad järgmised tegurid: õhutemperatuur, kiirguspindade temperatuur, õhu suhteline niiskus, õhu liikumise kiirus, õhu puhtus, müratase ja valgustatus. Mõju avaldavad ka näiteks inimese töö iseloom, liikumise aktiivsus, riietus, sugu ja vanus. Seetõttu läheneme igale hoonele meeskonnaga süsteemselt ja rätsepatöö põhimõttel.

Pakume täna ainulaadset riiklikele normidele vastavat energiamajanduse teenust olemasolevatele hoonetele, mille eesmärgiks on vähendada hoone energia- ja ressursikasutust tagades samal ajal hoone vajaduspõhise sisekliima kvaliteedi.

Meie teenus jaguneb järgnevateks etappideks:

1.    Lähteülesande püstitamine ja eeluuringud

2.    Energiaaudit, kliendi vajaduste kaardistamine ja olukorra auditeerimine

  • Sisekliima parameetrite, tööiseloomu ja tööaegade kaardistamine.
  • Tehnosüsteemide (sh kütte, ventilatsiooni, jahutuse, vee, elektri ja valgustuse) seisukorra kaardistamine.
  • Energiakulude koosseisu määramine. Energiatarbimise kaardistamine koormusprofiilide kaupa. Lähteandmete kogumisel kaardistatakse kuude lõikes energiakasutus elektri- ja soojusenergia, gaasi, kütuste ja vee osas.
  • Energiatõhususe analüüsi sh energiasäästumeetmete koostamine ja konsultatsioon. Analüüsitakse energiakasutuse hetkeseisu ja leitakse potentsiaalsed energiasäästukohad. Energiaauditite puhul võetakse pikaajalise säästu saavutamisel arvesse eluea kulud ning leitakse emiteerimata jäänud CO2 kogus.
  • Energiaostulepingute ülevaatus.
  • Kliendile sobivate energiasäästumeetmete teostamine ja projektijuhtimine. Vajalike tegevuste paikapanemine ja maksumuse määramine.

3.    Energiajuhtimine

  • Monitooring
  • Järelhäälestamine 
  • Kulude jaotus
  • Aruandlus

4.    Hoonele energiasimulatsiooni koostamine

5.    Sobiva makselahenduse väljatöötamine

Energiamajanduse korralduse seadusega (EnKS) kehtestatakse suurettevõtetele kohustus regulaarse energiaauditi läbiviimiseks. Suurettevõtteks loetakse ettevõtet, kus viimase aastaaruande alusel on töötajate arv ≥ 250 või ettevõtte bilansimaht > 43 MEUR ja/või müügitulu > 50 MEUR. Juhul kui ettevõtja kvalifitseerub suurettevõtjaks, on ta regulaarse energiaauditi kohuslane. Alates 1. jaanuarist on tegemist Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga. Võtke meiega ühendust ning leiame Teile sobiva lahenduse kas korraliste energiaauditite kujul või jooksva lahendusena ISO 50001 standardi alusel.

Võta ühendust Energiamajandus

Võta ühendust