Privaatsuspoliitika

ERMEESIA OÜ
ANDMEKAITSETINGIMUSED

• Meie
ERMEESIA OÜ, registrikood 11039884 („Meie“) üheks peamiseks ülesandeks on Meie klientide kinnisvara tehnosüsteemide halduses ja korrashoius leida optimaalne kulude ning mugavuse tasakaal eesmärgiga säilitada ja pikendada kinnisvara eluiga ning säästa klientide raha.
Meie jaoks on oluline isikuandmete turvaline, läbimõeldud ja eesmärgipärane töötlemine, mis aitab muuhulgas kasvatada Meie klientide rahulolu. Käesolevates Andmekaitsetingimustes on kajastatud Meie põhimõtted isikuandmete töötlemisel ning sellega seotud kohustused, õigused ja vastutus.
Meie asukoha aadress on Maakri tn 19/1, Tallinn 10145, e-post: info@ermeesia.ee .

• Isikuandmed ja isikuandmete töötlemine
Kuna Meie klientideks on enamasti juriidilised isikud, siis Me töötleme isikuandmeid oma igapäevases majandustegevuses põhiliselt volitatud töötlejana, aga teatud juhtudel ka vastutava töötlejana.
Vastutava töötlejana saame isikuandmed otse andmesubjektilt („Teie“), kui Te pöördute Meie poole (näiteks Meie veebilehe kaudu) või külastate Meie veebilehte („küpsised“). Vastutava töötlejana määrame Me isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tingimused.
Volitatud töötlejana saame isikuandmed oma juriidilisest isikust kliendilt, kelleks on peamiselt Meilt teenuseid tellivad äriühingud ja kinnisvaraga seotud teenuseid osutavad äriühingud. Volitatud töötlejana isikuandmeid töödeldes teeme seda vastavalt isikuandmete vastutava töötleja kirjalikele juhistele ja kui on sõlmitud andmetöötlusleping siis vastavalt lepingule.
Muuhulgas töötleme järgmisi isikuandmeid:
• isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg;
• kontaktandmeid, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel;
• arve andmeid, nt andmed tarbimise kohta;
• andmed hoone seisukorra kohta, sh hoone seisukorra analüüside läbiviimine.

• Isikuandmete töötlemise eesmärgid
Me töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:
• seoses teenuste osutamisega ja teenuste osutamise ettevalmistamisega (s.o lepingu täitmiseks, lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks);
• õigusaktidest tulenevate Meie õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamiskohustuse täitmiseks);
• Teie taotluste ja päringute menetlemiseks;
• Teile teadete edastamiseks.

• Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
Me töötleme isikuandmeid kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega.
Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on peamiselt sõlmitud kliendilepingu täitmine (Andmekaitsetingimuste punkt 3(1) ja 3(3)), aga ka juriidilise kohustuse täitmine (Andmekaitsetingimuste punkt 3(2)), Teie nõusolek (Andmekaitsetingimuste punkt 3(3)) ja Meie õigustatud huvi (Andmekaitsetingimuste punkt 3(4)).

• Väärtused ja üldpõhimõtted, mida järgime isikuandmete töötlemisel
Meil on isikuandmete töötlemiseks alati olemas õiguslik alus, st Me töötleme isikuandmeid seaduslikult.
Meil on isikuandmete töötlemiseks määratud selged eesmärgid ja Me töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel.
Me järgime isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõtet, s.t töötleme ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid.
Me anname endast parima, et isikuandmeid oleksid kaitstud. Rakendame isikuandmete kaitseks erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid).
Me edastame isikuandmeid ainult nendele isikutele, kellel on selleks seaduslik õigus (ametiasutused, järelevalveasutused) või kellega oleme sõlminud andmetöötluslepingu (Meie volitatud töötlejad).
Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik Meie äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame isikuandmed jäädavalt.

• Küpsised
Me kasutame oma veebilehel ”küpsiseid”, millega saate nõustuda, kui otsustate Meie veebilehte kasutada. „Küpsised“ on väikesed tekstifailid, mis salvestuvad veebilehe külastaja arvuti kõvakettale ja aitavad Meil Teile pakutavaid veebilehe teenuseid parandada ja neid Teie jaoks mugavamaks muuta.
Me kasutame ka kolmandate osapoolte „küpsiseid“:
Google Analytics „küpsised“ – kasutame veebilehe liikluse analüüsimiseks, et analüüsida, kas tegemist on uue või naasva külastajaga, mis veebilehti külastatakse, kui kaua veebilehel ollakse ja kust külastajad meie veebilehele tulevad. Taoline info on oluline meile selleks, et saaksime paremini mõista veebilehe külastajate käitumist ja parandada seeläbi oma veebilehe kasutajakogemust.
Google küpsised võimaldavad Meil suunata Teile reklaame ja mõõta taoliste reklaamide efektiivsust.
Veebilehe külastajana on Teil võimalik oma soovi kohaselt küpsiste salvestumist oma seadmesse keelata või piirata. Samuti saate kõik küpsised, mis on seni teie seadmesse salvestunud, ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isikliku veebilehitseja privaatsusseadeid. Samas ei pruugi keelatud või piiratud küpsiste korral kõik veebilehe funktsionaalsused töötada.

• Teie õigused seonduvalt isikuandmetega
Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega.
Teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist.
Teil on õigus olla unustatud, st Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed.
Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).
Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes.
Teil on õigus esitada Meie kohta isikuandmete töötlemise osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).
Rohkem infot oma õiguste kohta leiate andmekaitse üldmääruse 3.peatükist.
Kui soovite kasutada mõnda ülaltoodud õigust või esitada küsimusi isikuandmete kaitse kohta, siis palun esitage Meile vastavasisuline taotlus e-posti aadressil info@ermeesia.ee. Vastame Teie taotlusele e-kirja teel reeglina mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Palun arvestage, et enne, kui saame Teile väljastada Teie poolt soovitud teavet Teie Isikuandmete osas, peame kontrollima Teie isikusamasust.

• Isikuandmete avalikustamine
Teie isikuandmeid on konfidentsiaalsed. Avaldame isikuandmeid vaid siis, kui vastav kohustus tuleneb otseselt mõnest õigusaktist. Meie volitatud töötlejale avaldame isikuandmeid, olles eelnevalt sõlminud kirjaliku andmetöötluslepingu.
Isikuandmete töötlemine toimub reeglina Euroopa majanduspiirkonna (lisaks EL-i riikidele Norra, Island ja Liechtenstein) piires. Juhul, kui Meil on vaja edastada Isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda, siis toimub edastus isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete kohaselt.

• Isikuandmete säilitamine
Me säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik määratud eesmärkide saavutamiseks.
Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.
Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

• Mida teha isikuandmete rikkumise korral?
Palun teavitage Meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete rikkumisest või rikkumise ohust aadressil info@ermeesia.ee. Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse tõsiselt ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.